TRÁI BANH NÓ DỤ NGƯỜI TA ...

 

 

Đá banh ai mẩn ai mê


 

Nhiều khi lâm bịnh trổ nghề qua da

 

 

 
Trái banh nó dụ người ta

 

Nhiều mưu lắm kế để mà hơn thua

 

 

 

 

Thế rồi trăm sự tranh đua

Nghiệt cay đôi lúc ta mua cho mình …

 

 

 

 

Chào mừng

 

 vô địch thế giới đến … làng em

hihi

Tèo ơi